PANews 2月3日消息,据官方消息,Layer1区块链Shardeum基金会计划分三个阶段进行SHM空投,共空投2540万枚代币。第1阶段针对早期贡献者(3,661,600 枚),第2阶段针对激励测试网(3,296,500 枚),第3阶段针对主网活动(18,441,900 枚)。