PANews 5月30日消息,Robinhood宣布向美国用户发布其加密交易应用程序编程接口 (API)。该API允许美国交易者设置自动交易策略。Robinhood 认为,这将让用户对市场走势做出反应,并领先于市场趋势。用户还可以使用API进行加密货币交易,而无需打开 Robinhood 应用程序。借助API,用户还可以编写与实时加密市场交互的程序。